Sveriges största företag

lft3nqwmmk1rvv

Jag uppdaterar tyvärr listan över Sveriges största företag och då. Om tvångsarbetesåtgärden Fas3 varit ett sådan skulle det vara överlägen etta. Ännu överlägsnare än sist alltså. ”Grattis” Alliansen.

 1. Fas3 33 942
 2. PostNord 23 912
 3. Volvo 23 264
 4. Ericsson  17 569
 5. Samhall AB 16 404
 6. Volvo Personvagnar 15 085
 7. Peab 12 644
 8. Scania 12 005
 9. Landstingshuset i Stockholm 11 568
 10. Sandvik 11 251

The åtgärd formerly known as Fas3

Fas3 är troligen den mest kritiserade arbetsmarknadsåtgärden sedan statarsystemet. Med all rätt. Fas3 innebär meningslöst tvångsarbete under katastrofala villkor. Deltagarna får inte lön utan ett ”aktivitetsstöd” långt under vad någon anställd skulle acceptera.

Faktum är att vissa får så kallat ”ekonomiskt bistånd”, bidraget fomerly known as socialbidrag istället. Några får ingen ersättning överhuvudtaget. Deltagarna omfattas heller inte av kollektivavtal och har exempelvis inte rätt till semester. Väldigt få placeringar leder till arbete.

Så vad göra? Förbättra villkoren? Låta folk slippa tvångsarbeta?

Nej, arbetsförmedlingen har en betydligt billigare lösning. De byter helt enkelt namn. Kanske hoppas de undkomma den värsta kritiken om Fas3 istället kallas ”sysselsättningsfasen” ett tag framöver. En nyspråksirorni endast överträffad av ”nya arbetarpartiet”.

Med tanke på att deltagarna blir fler och fler och villkoren inte förändras utgår jag från att denna åtgärd kommer att upprepas med jämna mellanrum. Några förslag på nästa nyspråkliga glosa?

 

Sveriges största företag

Enligt Arbetsförmedlingen ingick 27 891 personer i Fas 3 vid månadsskiftet. Det är en ökning med 20% sedan förra året och skulle göra Fas 3 till Sveriges största företag räknat i anställda.
 1. FAS 3 28 000
 2. PostNord AB 25 000
 3. AB Volvo  23 500
 4. Ericson 17 500
 5. Samhall 16 500
 6. Securitas 13 500
 7. Volvo personvagnar AB 13 500
 8. Peab AB 12 000
 9. Manpower Sverige AB 11 000
 10. Scania AB 10 500

 

Socialpolitikens historia

Ok, jag överdrev. Men en liten jämförelse är på plats. I slutet av 1800-talet var det förbjudet att vara arbetslös. Arbetslösa sattes i tvångsarbete. Var de för sjuka för att arbeta blev det finkan istället.

Av ett dokument på Stockholmskällan framgår att den svårt sjuka Margareta Katarina Ahl år 1890 befanns:

… oförmögen att genom arbete förvärfva hvad till lifvets uppehållande oundgängligen erfordras, får Konungens Befallningshafvande härigenom meddela, att bemälta Ahl, som är mantalsskrifven i Maria Magdalena församling, jemlikt 7 § i lösdrifvarlagen, med morgondagens fångtransport afsändas till till Stockholm för att afvakta Öfverståthållareembetets vidare förordnande.

Vi får också veta att den sjuttioett år gamle Carl Magnus Eriksson 71 år greps efter att ha tiggt pengar på Hamngatan.

Bemälde Eriksson, hvilken varit af polispersonalen sedd stryka omkring sysslolös här i staden, hade igår såsom saknande arbete, bostad och medel till uppehälle, anhållits af konstapeln N:r 237 Thornberg å Hamngatan, emedan Eriksson derstädes, under det han blottat sin missbildade fot, besvärat förbigående personer med betleri, hvarefter Stockholms fattigvårdsnämnd pröfvat saken och enligt närlagde remiss med Erikssons öfverlämnande till behandling som lösdrifvare, förklarat, att understöd jemlikt § 2 i gällande fattigvårdsförordning icke kunde i afseende å Eriksson ifrågakomma.

Ett vanligt och högst rimligt sätt att ta reda på om ett samhälle är civiliserat är att studera hur de behandlar sina svagaste. Såhär 120 år senare framstår 1890-års socialpolitik som barbarisk.

Vad kommer man att tycka om vår om ytterligare 120 år?  Hur kommer man att se på fas3 och utförsäkrningar av svårt sjuka? Åtgärder som framstår som barbariska redan idag? Du gör som vanligt matten…

Finn (minst) två fel

Företagen med flest anställda just nu:

 1. FAS 3 26 500
 2. PostNord AB 25 000
 3. AB Volvo  23 5o0
 4. Ericson 17 500
 5. Samhall 16 500
 6. Securitas 13 500
 7. Volvo personvagnar AB 13 500
 8. Peab AB 12 000
 9. Manpower Sverige AB 11 000
 10. Scania AB 10 500

 


	

Fas3 vs Fas2

Av den inte alldeles lättlästa texten i länken framgår att Fas3 numera inte bara innebär lönedumpning, undanträngning av riktiga jobb, tvångsarbete och ett permanent b-lag på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsåtgärden konkurrerar även ut andra arbetsmarknadsåtgärder.

Avstjälpningsåtgärden

Det har varit mycket uppmärksamhet kring fas3 senaste tiden. Mer kommer det att bli. Även här, var så säkra.

Senaste i raden av missförhållanden som avslöjats rör de två kvinnor som riktade kritik mot sin anordnare i media och efter detta blev avstängd av Arbetsförmedlingen.

Rätten att avslöja missförhållanden på exempelvis en arbetsplats kallas meddelarfrihet och är skyddad  i grundlagen. Nu har Justitiekanslern dock beslutat att inte inleda någon brottsundersökning mot Arbetsförmedlingen. JK menar att meddelarfriheten bara gäller anställda, inte deltagare i arbetsmarknadsåtgärder.

Deltagare i fas3 har alltså inte heller här samma rättigheter som andra på arbetsmarknaden. Med tanke på att fler och fler kommer in i fas3 och väldigt få av dem (1,5%) får jobb håller det på att skapa ett premanent b-lag på arbetsmarknaden som på punkt efter punkt saknar de rättigheter som är fullkomligt självklara för alla andra. Där långstidsarbetslösa tvingas delta eller förlora sin försörjning. Ett system som har fler likheter med samhällstjänst än med ett riktigt arbete.